LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ 17-24 ก.ค.2567

  • 10 ก.ค. 2567 เวลา 21:54 น.
  • 3,238
(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ 17-24 ก.ค.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ 17-24 ก.ค.2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.อุดรธานี เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
 1.1 กลุ่มงาน บริการ
 1.2 ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยสอน
 1.3 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ช่วยดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานช่วยสอนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1.4.1 ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ช่วยและสนับสนุนในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 (2) ช่วยและสนับสนุนการจัดอบรม และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 (3) ช่วยดำเนินการวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 (4) ช่วยและสนับสนุนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 (5) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 1.4.2 ด้านการบริการ
 (1) ช่วยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น หรือสถานประกอบการเพื่อดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษา และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 (2) ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

1.5 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 -พนักงานช่วยสอน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
 1.6 ค่าตอบแทนแรกบรรจุ 13,800 บาท
 1.7 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 1.8 ระยะเวลาจ้าง วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก จากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
 (12) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 10 ก.ค. 2567 เวลา 21:54 น.
  • 3,238

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^