LASTEST NEWS

13 ก.ค. 2567(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 13 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก 200 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 ตั้งแต่ 10-16 ก.ค.2567 13 ก.ค. 2567สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง วุฒิม.3 / ม.6 ค่าตอบแทนแรกบรรจุ เดือนละ 10,430 บาท ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 12 ก.ค. 2567“คุรุสภา” ลงดาบผอ.รร.จ.ลพบุรีหื่น ชงพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 11 ก.ค. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 6 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 11 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 กรกฎาคม 2567 11 ก.ค. 2567เรียกรอบ 2 สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 24 ก.ค.2567 11 ก.ค. 2567สพฐ. ไม่เอาไว้ ใช้มาตรการเด็ดขาด ผอ.รร. อนาจารนักเรียน หากผิดจริง ปลดออก-ไล่ออก เท่านั้น! 11 ก.ค. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 33 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ)

  • 26 มิ.ย. 2567 เวลา 13:52 น.
  • 10,493
สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.สระแก้ว เขต 2

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประสงค์รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการและคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทนรายเดือน จํานวน 19,500 บาท และให้ได้สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
1.4 ระยะเวลาการจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
ตามกรอบที่ คพร.กําหนด โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน : กําหนดปฏิบัติงานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของสมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
 2.1.1 มีสัญชาติไทย
 2.1.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
 2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2.1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566
 2.1.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็น
ผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปีเป็นพนักงานราชการกําหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการผู้ใดเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้นั้นต้องลาออกจากการดํารงตําแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้น และการลาออกต้องมีผลก่อนวันจ้างเป็นพนักงานราชการ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2566) มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ก.พ./ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 

พระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบได้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 และในกรณีสมัครสอบไว้แล้วและได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณร ในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์สมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ (สตรีสวมเสื้อ กระโปรง (ห้ามสวมกางเกง) สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น บุรุษสวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น 

รายละเอีดยเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 26 มิ.ย. 2567 เวลา 13:52 น.
  • 10,493

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^