LASTEST NEWS

22 ก.ย. 2566“ประวิต” แจงผลวิจัยประเมินเกณฑ์ PA ครูพอใจ หนุนก้าวหน้าวิชาชีพ 22 ก.ย. 2566ด่วน! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4-10 ต.ค.2566 22 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน”เข้ม! แก้หนี้ครูฯ หมายหัว"ผอ.สพท."หักเงินเดือนชำระเกิน 30% 22 ก.ย. 2566ก.ค.ศ.เผยผลวิจัยการใช้งานระบบ ว PA !!! ครูพึงพอใจสูงลิ่ว 21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (แก้ไข) เงินเดือน 10,190.-บาท

  • 05 ก.ย. 2566 เวลา 07:05 น.
  • 1,002
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (แก้ไข) เงินเดือน 10,190.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (แก้ไข) เงินเดือน 10,190.-บาท ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กันยายน พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคล  
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ (แก้ไข)

      ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ทำหน้าที่ครูผู้สอนด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม นั้น
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1127/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      1.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน  1  อัตรา (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)    
            -  ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์      จำนวน  1  อัตรา  

      2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
            -  ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์      ค่าตอบแทน 10,190.- บาท/เดือน 

      3.  คุณสมบัติทั่วไป
            1)  มีสัญชาติไทย
            2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
            3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
            4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
            5)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
            6)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
            7)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
            8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
            10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
            11)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
            12)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
            13)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
            14)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
            15)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
            16)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

      4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
            มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามที่ระบุไว้ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

      5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
            สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ตั้งแต่วันที่  6 – 10 กันยายน พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 

      6.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
           1)  สำเนาคุณวุฒิ  (พร้อมฉบับจริง) จำนวน  1  ฉบับ
           2)  สำเนาแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records) จำนวน  1  ฉบับ
           3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง) จำนวน  1  ฉบับ
           4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง) จำนวน  1  ฉบับ
           5)  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
             6)  ใบรับรองแพทย์     จำนวน  1  ฉบับ
           7)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1.5  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
           8)  มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  จำนวน  1  ฉบับ
           9)  เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง) อย่างละ  1  ฉบับ 
                ทั้งนี้  ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

      7.  การยื่นใบสมัคร
            1)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
            2)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

      8.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
            ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน  ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผล ทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

      9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ห้องสอบและสถานที่สอบคัดเลือกในวันที่ 11  กันยายน พ.ศ.2566 ณ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  www.pks.ac.th

      10. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
            โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ภาค ก  ความรอบรู้และความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) วันอังคารที่ 12  กันยายน  พ.ศ. 2566 

      11.  วิธีสอบคัดเลือก
             ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์
              - ภาค  ก  ความรอบรู้และความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
              - ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)
              - ภาค  ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)

      12.  เกณฑ์การตัดสิน  
            ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จะต้องได้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาค จากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า กรณีที่คะแนนภาค ข เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า  ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากโดยคณะกรรมการ

      13.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
            1)  บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
            2)  ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
                  (1)  ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว
                  (2)  ขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
                  (3)  ไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกำหนด

      14.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
            ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 ณ งานธุรการ สำนักงานอำนวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th  

      15.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
            ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ งานธุรการ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม  

      16.  การทำสัญญาจ้าง
            1)  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีฯ เพื่อทำสัญญาจ้าง
            2)  ระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง  (14 กันยายน 2566 – 31 มีนาคม 2566)
            3)  ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากตรวจสอบภายหลังสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปแล้วก็ตาม  โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  4  กันยายน  พ.ศ.  2566

  
(นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม


รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 05 ก.ย. 2566 เวลา 07:05 น.
  • 1,002

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <