LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา เงินเดือน 15,800.-บาท 

  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 16:40 น.
  • 6,565
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา เงินเดือน 15,800.-บาท 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา เงินเดือน 15,800.-บาท 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ประกาศโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สำนักผู้อำนวยการ (เลขานุการ)
จากเงินนอกงบประมาณปี 2566

ด้วยโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน สำนักผู้อำนวยการ (เลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา จากเงินนอกงบประมาณ ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
      วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นพันห้าแปดร้อยบาทถ้วน)
1.2 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
      วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
1.3 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน สำนักผู้อำนวยการ (เลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
1.4 ระยะเวลาการจ้างงาน เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
         (จำนวน 4 เดือน 18 วัน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1  คุณสมบัติทั่วไป
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
(6)   ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(8)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(13)  ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
     (1)  เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้
 - ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
 - ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ
  - ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
     (2)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
  กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก ทางโรงเรียนจะหารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

2.3  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
   (1)  เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
   (2)  มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในงานเอกสาร สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารได้แก่ Microsoft Office: MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint
   (3)  มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรืออินโฟกราฟฟิค เช่น วารสาร ป้ายประกาศ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
   (4)  สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น
   (5)  สามารถปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พิธีกรร่วมในงานต่างๆ ของโรงเรียน
   (6)  มีบุคลภาพดี แต่งกายเหมาะสม พูดจาไพเราะ รักงานบริการ หากมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.4  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สำนักผู้อำนวยการ (เลขานุการ)
   (1)  เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
   (2)  มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในงานเอกสาร สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารได้แก่ Microsoft Office: MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint
   (3)  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างคล่องแคล่ว

      3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (ออนไลน์)
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ สแกนและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ patipat.ps@sainampeung.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 
  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 16:40 น.
  • 6,565

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^