LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2566เช็ก 50 เขตพื้นที่ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ. 2566 โดยใช้ระบบออนไลน์ 28 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 พ.ค. 2566สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.ภูเก็ต ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 พ.ค. 2566สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ รับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566

  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 16:01 น.
  • 2,390
โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ รับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ รับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ ตําบลหนองไม้ไผ่ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตําแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
          2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
          2.1.4 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
          2.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
          2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
          จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

3. การรับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ ตําบลหนองไม้ไผ่ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 16:01 น.
  • 2,390

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <