LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 02 ต.ค. 2566“เสมา1” ย้ำ งบประมาณก้อนแรกสร้างแพลตฟอร์มใส่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ก่อนแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน 02 ต.ค. 2566โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 02 ต.ค. 2566ด่วน !! วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2566 02 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.เลย เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.เลย เขต 2 02 ต.ค. 2566เปิดแล้ว ระบบตรวจสอบคะแนน สอบรองผอ.-ผอ.สถานศึกษา สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระบุรี เขต 2 02 ต.ค. 2566“เสมา1” ยันตั้งซี11ศธ.ไม่มีวิ่งเต้นแลกเก้าอี้

สพป.ลำพูน เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 3-12 เมษายน 2566

  • 02 เม.ย. 2566 เวลา 18:46 น.
  • 14,781
สพป.ลำพูน เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 3-12 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ลำพูน เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 3-12 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  รวม 4 เดือน 10 วัน

4. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน

5. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
5.1 คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3- แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมนดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

5.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม ซึ่งต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามสาขาวิชาโปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกวันสุดท้าย และในวันจัดทำสัญญาจ้าง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องยังไม่หมดอายุ

6. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
  • 02 เม.ย. 2566 เวลา 18:46 น.
  • 14,781

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <