LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2566เช็ก 50 เขตพื้นที่ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ. 2566 โดยใช้ระบบออนไลน์ 28 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 พ.ค. 2566สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.ภูเก็ต ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 พ.ค. 2566สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-3 เมษายน 2566

  • 31 มี.ค. 2566 เวลา 08:10 น.
  • 2,135
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-3 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-3 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน  1 อัตรา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ด้วย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม เลขที่ 99/1 หมู่ 14 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน  1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน 
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง    วิชาเอกภาษาจีน
          อัตราว่าง จำนวน  1  อัตรา
          ค่าตอบแทน    9,000  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)
          ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
          2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
          2.1.9 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ทางการศึกษาวิชาเอกภาษาจีน
          2.2.2 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามรายละเอียดคุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก หรือกลุ่มวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร
          2.2.3 มีหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  ซึ่งคุรุสภาออกให้
          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

3.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการชั้น 2 อาคารน้อมเกล้าฯ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่  27 มีนาคม  2566 ถึงวันที่  2 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30–15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  0-847-779-524  ครูวนิดา  วัฒนินทร , 0-849-515-920 ครูกนกพิชญ์  พันธุ์เขตกิจ ครูกลุ่มบริหารงานบุคคล

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
     4.1 ใบสมัคร ขอรับได้ที่ ห้องธุรการ/งานบริหารบุคคล โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
     4.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
     4.3 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
     4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
     4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน 
     4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) 
     4.7 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
     4.8 ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 

5.  การยื่นใบสมัคร
     5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  ตามวันเวลาที่กำหนด 
     5.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันจันทร์ที่ 3  เมษายน 2566 ที่ facebook รร. ผาเมืองวิทยาคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ /เว็บไซต์ pmwk.ac.th 
 
  • 31 มี.ค. 2566 เวลา 08:10 น.
  • 2,135

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <