LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย 03 มิ.ย. 2566โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 18,000.-บาท 02 มิ.ย. 2566สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 15 มิถุนายน 2566 02 มิ.ย. 2566การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 02 มิ.ย. 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 184 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิ.ย.2566 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 13-20 กุมภาพันธ์ 2566

  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 15:03 น.
  • 11,391
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 13-20 กุมภาพันธ์ 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 13-20 กุมภาพันธ์ 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและระยะเวลาการจ้าง
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา
         - คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท
    1.2 กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง (วิชาลูกเสือ) จำนวน 1 อัตรา
         - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 13,800 บาท
         - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 11,280 บาท
         - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 10,430 บาท

   1.3 ขอบข่ายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
   1.4 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของทางราชการ
   1.5 ระยะเวลาการจ้าง
         จ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
         (1) มีสัญชาติไทย
         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         (4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
         (6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ กค.ศ.
         (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
         (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
         (9) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
         (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
         (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
         (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
   2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
         ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้


3. การรับสมัครคัดเลือก
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก) ชั้น 2 เลขที่ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น โทร. 12 410 2044 ต่อ 404, 405
  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 15:03 น.
  • 11,391

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <