LASTEST NEWS

22 มี.ค. 2566มีผลบังคับใช้แล้ว สมาชิก กบข.ออมเพิ่มได้สูงสุด 30% ของเงินเดือน เริ่ม 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 22 มี.ค. 2566สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 21-27 มี.ค.66 22 มี.ค. 2566การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 22 มี.ค. 2566ว9/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้น สศศ.) 22 มี.ค. 2566ว10/2566 แนวปฏิบัติการขอใช้บัญชีสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. (ยกเว้น สศศ.) 22 มี.ค. 2566คุรุสภาย้ำ “ออก-ต่อ” ตั๋วครูตามข้อบังคับใหม่ !!! ต้องผ่านลักษณะต้องห้าม 22 มี.ค. 2566ผู้ค้ำเงินกู้ลุ้น !!! ศธ.หาทางอุ้มไม่ต้องรับภาระหนี้สินทั้งก้อน 22 มี.ค. 2566ยกเครื่อง ผู้ประเมินภายนอก ‘สมศ.’ หวังสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษา 22 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 22 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร - ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท

  • 08 ก.พ. 2566 เวลา 10:51 น.
  • 34,789
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิซาการ
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาสัยราชภัฏนครราชสีมา อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และประกาสมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นฬนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
1.1 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา
(1) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
(2) สาขาวิชาคณิตศาวสตร์ จำนวน 2 อัตรา
(3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
(4) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
(5) สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
(6) สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
(7) สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 อัตรา
(8) สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา
(9) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(10) สาขาวิชาศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
(11) สาขาวิชาจิตวิทยาและแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

1.2 อัตราเงินเดือน
ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะได้รับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามบัญชีอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเยนสาธิตมหาวิทยาลัยลัยราชภัฏนครราชสีมา เดือนละ 22,500 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น ๆ
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้เสื่ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือ ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่ ก.พ.อ. กำหนดโดยอนุโลม
(3) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
(4 ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
(10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
    กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกไว้หรือระบุไว้ต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัคร ในการพิจารณานับหน่วยกิตผู้สมัครควรดำเนินการประสานกับสถาบันที่ตนสำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้สถาบันออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิและกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครหรือให้สถาบันการศึกษาที่มีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาขี้แจงรายละเอียดใน Transcipt เป็นรายวิชาว่ารายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างสามารถนำมาพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นำมานับ
หน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม

2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาต ตามที่คุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย) มาเป็นหลักฐานการสมัครเท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายและในบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตจากที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

3. การรับสมัคร
3.1 กรณีสมัครออนไลน์ ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หัวข้อข่าวรับสมัครงาน และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail: personnel@nrru.ac.th เปิดให้สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และโทรแจ้งยังงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9521 หรือ 064-7797561 (ในวันและเวลาราชการ)

3.2 กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)
 
  • 08 ก.พ. 2566 เวลา 10:51 น.
  • 34,789

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^