LASTEST NEWS

07 ธ.ค. 2566สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อสมาชิกใช้สิทธิสรรหาล่วงหน้า เลือกตั้งกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ 07 ธ.ค. 2566ข่าวด่วน!! สพฐ.เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 76 อัตรา สมัคร 27 ธ.ค.2566 - 18 ม.ค.2567 07 ธ.ค. 2566ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี หยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 2 มกราคม 2567 (29 ธ.ค.66 - 2 ม.ค.67) 07 ธ.ค. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย เงินเดือน 15,050-15,800 บาท 07 ธ.ค. 2566สุดจริง !! โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ประกาศปิด 25 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 รวม 9 วัน 06 ธ.ค. 2566สพป.สิงห์บุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา - รายงานตัว 8 ธันวาคม 2566 06 ธ.ค. 2566ข่าวดี! สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เผยตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย 66 อัตรา 06 ธ.ค. 2566ผลคะแนน PISA นักเรียนไทยร่วง !!! “เพิ่มพูน” สั่งการเร่งยกระดับ ลั่นถ้าไม่ดีขึ้นพร้อมพิจารณาตัวเอง 06 ธ.ค. 2566นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 06 ธ.ค. 2566ด่วน !! ครูผู้ช่วย กทม.สอบ 16-17 ธันวาคม 2566 นี้

ด่วน!!! มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา สมัคร 13-24 ก.พ.2566

  • 01 ก.พ. 2566 เวลา 06:22 น.
  • 88,263
ด่วน!!! มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา สมัคร 13-24 ก.พ.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา สมัคร 13-24 ก.พ.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะตำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. 2562 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยการกี่ฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก และโรงเรียนกีฬาที่บรรจุ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิซาเอก และโรงเรียนกีฬาที่ บรรจุปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินดือน 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
(2) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญตรี หลักสูตร 4 ปี
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อจากปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5ปี
(4) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 17,690 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี

3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตังต่อไปนี้
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่ นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่ สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทฺโทษ
(11) ไม่เป็นผู้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยรายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิซาเอก ที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ทั้งนี้ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

4. การสมัครสอบ
4.1 การสมัครด้วยตนเอง
(1) ผู้ประสงค์จะสมัครลอบแข่งขัน สามารถรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งซาติ หรือดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครไต้ทางเว็บไซต์ www.tnsu.ac.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"
(2) ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 4.3 ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานอธิการบตี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
(3) ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 การสมัครทางไปรษณีย์
(1) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันทางไปรษณีย์สามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ทางเว็บไชต์ www.tnsu.ac.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"
(2) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ผู้สมัครสอบแข่งชันจะต้องรับผิดชอบค่ธรรมเนียมธนาคารและค่บริการอื่น ๆ เอง โดยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(3) ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 4.3 และหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมนียมการสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไปที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 โดยวงเล็บมุมซองต้านล่างขวาว่ "สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย" ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร


  • 01 ก.พ. 2566 เวลา 06:22 น.
  • 88,263

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^