LASTEST NEWS

27 มี.ค. 2566สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่งครู ปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 27 มี.ค. 2566โรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,050.- บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 เมษายน   27 มี.ค. 2566เทศบาลนครระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา 27 มี.ค. 2566(( ลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ สมัครปี 2565 สอบปี พ.ศ.2566 27 มี.ค. 2566บัญชีนักวิชาการศึกษาฯ สังกัดกศน. ได้เฮ !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งการคัดเลือกจากผู้ขึ้นบัญชีไปบรรจุ 33 อัตรา 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว !! ผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว!!! ผลการคัดเลือก รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 เช็กรายชื่อที่นี่ 27 มี.ค. 2566วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครครู 2 อัตรา เงินเดือน 12,000-15,000.-บาท (ไม่จำเป็นต 27 มี.ค. 2566โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566 27 มี.ค. 2566สรุปพ.ร.บ.กยศ.ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีคนค้ำ เปิดมิติใหม่ชำระหนี้ 'ตัดเงินต้นก่อนดอก'

กศน.หนองคาย รับสมัคร ครู ศรช. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา + ใบประกอบวิชาชีพครู เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 18 ธ.ค. 2565 เวลา 19:27 น.
  • 1,742
กศน.หนองคาย รับสมัคร ครู ศรช. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา + ใบประกอบวิชาชีพครู เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กศน.หนองคาย รับสมัคร ครู ศรช. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา + ใบประกอบวิชาชีพครู เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม 
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด กศน.อำเภอเมืองหนองคาย สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา


จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่งที่คัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 อัตรา

2. สถานที่ปฏิบัติงาน ขอบเขตงานจ้าง อัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำหแน่งที่เปิดรับสมัครสถานที่ปฏิบัติงาน ขอบเขตงานจ้าง อัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1)

3. สิทธิประโยชน์
การจ้างเหมาบริการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนั้น การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานตามประกาศนี้ ไม่ทำให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

4. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในลำดับที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ จะทำสัญญาจ้าง คราวละ 6 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ หรือตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย กำหนด


5. คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
6) ไม่เคนเป็นผู้ต้องได้รับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรับวิสาหกิจองค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ได้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร จำนวน 1 ชุด ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 4241 2000


อัตราค่าจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน ขอบเขตงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(แนบท้ายประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565)

1. อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท

2. สถานที่ปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 1 อัตรา

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.3 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร
  • 18 ธ.ค. 2565 เวลา 19:27 น.
  • 1,742

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^