LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่  1 - 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

  • 24 พ.ย. 2565 เวลา 14:39 น.
  • 911
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่  1 - 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่  1 - 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง  พนักงานโสตทัศนศึกษา 

    ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม นั้น

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว คำสั่งสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 59/0586 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    1.  ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา  จำนวน  1  อัตรา  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  
    2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
         รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าตอบแทน 9,300 บาท/เดือน

    3.  คุณสมบัติทั่วไป
         1)  มีสัญชาติไทย
         2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
         3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
         4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
         5)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
         6)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
         7)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
         8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
         10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
         11)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
         12)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
         13)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
         14)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
         15)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
         16)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

    4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)  สาขาวิชาดังต่อไปนี้
             -  สาขาวิชาไฟฟ้า
             -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
             -  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
             -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
             -  วุฒิ/สาขา/ที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศึกษา      
         2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดังต่อไปนี้
             1.  วิทยาการคอมพิวเตอร์
             2.  คอมพิวเตอร์ศึกษา
             3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ
             4.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
             5.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์                
             6.  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศึกษา
         3) บริการติดตั้งระบบเสียง  ระบบแสง  ระบบภาพ  ภายในห้องประชุมต่างๆ
         4) บำรุงรักษา  ตรวจเช็คสภาพ  และซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิด
         5) อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงและสื่อต่างๆ
         6) ควบคุมสื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้
         7) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

    5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
         สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  1 - 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

 
  • 24 พ.ย. 2565 เวลา 14:39 น.
  • 911

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <