LASTEST NEWS

24 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 23 มี.ค. 2566“ตรีนุช” แจ้งหน่วยงานในสังกัด ศธ.ปลดป้ายรัฐมนตรี 23 มี.ค. 2566โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.-12 เม.ย 23 มี.ค. 2566“ตรีนุช”กางโรดแม็พ19พ.ค.นี้ ตั้ง “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” 22 มี.ค. 2566มีผลบังคับใช้แล้ว สมาชิก กบข.ออมเพิ่มได้สูงสุด 30% ของเงินเดือน เริ่ม 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 22 มี.ค. 2566สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 21-27 มี.ค.66 22 มี.ค. 2566การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 22 มี.ค. 2566ว9/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้น สศศ.) 22 มี.ค. 2566ว10/2566 แนวปฏิบัติการขอใช้บัญชีสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. (ยกเว้น สศศ.)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.65 เป็นต้นไป

  • 27 ต.ค. 2565 เวลา 22:44 น.
  • 2,453
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.65 เป็นต้นไป

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษาและวิชาเอกแนะแนว

ด้วยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา และสอนวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. มีสัญชาติไทย
    2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
    3. ไม่เป็นผู้ที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย
    4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    6. ไม่เป็นผู้ที่มีอาการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
    7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ


2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1.ปริญญาตรี จบสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาแนะแนว (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่มีผลการเรียนติด 0 , / หรือ F ในวิชาเอก)
    2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา (ถ้ามี) กรณียังไม่มีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองสิทธิฯ ก่อนทำการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอน)
    3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


3. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
    1. สำเนาปริญญาบัตรทางการศึกษา หรือหนังสือรับรองทางคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ ซี่งออกให้โดยคุรุสภาและยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมเว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
    7. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
    8. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับสำเนา ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อกำกับ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โทร. 02-2791992 ต่อ 110

5. เกณฑ์การตัดสิน
    โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร  ถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิอื่นใดไม่ได้

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายประจวบ อินทรโชติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร

 
  • 27 ต.ค. 2565 เวลา 22:44 น.
  • 2,453

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^