LASTEST NEWS

30 พ.ย. 2566ผลประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบร่าง ให้ยื่นการขอย้ายครู ให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ย. 2566ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67 29 พ.ย. 2566“ธนุ” โยกงานจัดซื้อจัดจ้างรร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส 28 พ.ย. 2566โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประกาศหยุดเรียน วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 และเรียนออนไลน์วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.66 28 พ.ย. 2566เสมา 2 มอบนโยบายฟื้นสอบเทียบ  ยังไม่สรุปแจกแท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ก ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อดีข้อเสีย 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยล็อตใหญ่ 8 กลุ่มวิชาเอก รวม 116 อัตรา 28 พ.ย. 2566เปิดรายละเอียด ! ครม.เห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมทุกกลุ่ม 28 พ.ย. 2566ด่วน! อุบลฯ เขต 2 ประกาศสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี'66 ใหม่ เหตุ มรภ.อุบลฯ ผลิตข้อสอบไม่ตรงตามประกาศ 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า รับสมัคร 11-20 ธ.ค.2566 28 พ.ย. 2566ครม. เห็นชอบหลักการ ปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 1.8 หมื่นบาท

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.65 เป็นต้นไป

  • 27 ต.ค. 2565 เวลา 22:44 น.
  • 2,805
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.65 เป็นต้นไป

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษาและวิชาเอกแนะแนว

ด้วยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา และสอนวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. มีสัญชาติไทย
    2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
    3. ไม่เป็นผู้ที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย
    4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    6. ไม่เป็นผู้ที่มีอาการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
    7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ


2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1.ปริญญาตรี จบสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาแนะแนว (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่มีผลการเรียนติด 0 , / หรือ F ในวิชาเอก)
    2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา (ถ้ามี) กรณียังไม่มีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองสิทธิฯ ก่อนทำการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอน)
    3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


3. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
    1. สำเนาปริญญาบัตรทางการศึกษา หรือหนังสือรับรองทางคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ ซี่งออกให้โดยคุรุสภาและยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมเว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
    7. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
    8. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับสำเนา ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อกำกับ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โทร. 02-2791992 ต่อ 110

5. เกณฑ์การตัดสิน
    โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร  ถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิอื่นใดไม่ได้

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายประจวบ อินทรโชติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร

 
  • 27 ต.ค. 2565 เวลา 22:44 น.
  • 2,805

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^