LASTEST NEWS

05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน 04 ก.พ. 2566(( ลิงก์ประกาศ )) ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 04 ก.พ. 2566โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 04 ก.พ. 2566รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 04 ก.พ. 2566รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 04 ก.พ. 2566รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 04 ก.พ. 2566รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสายปัญญารังสิต รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ต.ค.2565

  • 20 ต.ค. 2565 เวลา 10:44 น.
  • 955
โรงเรียนสายปัญญารังสิต รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ต.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสายปัญญารังสิต รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รายวิชาภาษาไทย ฉะนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 เรื่องการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อตําแหนง่ ครูผู้สอน รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทน  15,000 บาท/เดือน
    1.3 ระยะเวลาการจ้าง 1 พฤศจิกายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
    1.4 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
          1) การจัดการเรียนสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          3) การจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
          2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน
          2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
          2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
          2.1.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างราชการส่วนท้องถิ่น
          2.1.9 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          2.2.1 เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและในกลุ่มวิชาภาษาไทย
          2.2.2 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
          2.2.3 มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

3. การรับสมัคร
    3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครให้เดินทางมาเขียนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบุคคล ห้องธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 หรือ นางสาวศิริกานต์ โภคะสุวรรณ เจ้าหน้าที่งานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 091-406-5834

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร 
  • 20 ต.ค. 2565 เวลา 10:44 น.
  • 955

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^