LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

โรงเรียนบัวแก้วเกษร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท

  • 19 ต.ค. 2565 เวลา 16:59 น.
  • 1,135
โรงเรียนบัวแก้วเกษร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบัวแก้วเกษร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบัวแก้วเกษร

ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนบัวแก้วเกษร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา  งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 1120/2560  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง
1.1  ชื่อตำแหน่ง     ครูอัตราจ้าง 
1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
 ปฏิบัติสายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
1.3   กลุ่มวิชาที่ต้องการ 
   - เอกคอมพิวเตอร์จำนวน  1  อัตรา

1.4ผลตอบแทนที่ได้รับ
-ค่าจ้างต่อเดือน 15,000 บาท 

1.5  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะด้านสำหรับผู้สมัคร
-คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1)  มีสัญชาติไทย
(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ซึ่งความ สามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6)  ไม่เคยต้องโทษจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7)  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

-คุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(1) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน และตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการ
(2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบวิชาชีพครู 

2.  การรับสมัคร
2.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องธุรการ โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2565  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

2.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1)รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้    ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ–สกุลหลังรูปด้วย)
(2)สำเนาวุฒิทางการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่สมัคร      จำนวน 1 ฉบับ
(3)สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
(4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(5)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(6)  ใบรับรองแพทย์  ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน และต้องแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
(7)  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
(8)แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาอื่น (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ (2)–(8) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

2.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเอง 

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเป็นโมฆะ

3.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบัวแก้วเกษร จะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26  ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป โปรแกรมที่ใช้สอนได้แก่ การเขียนโปรแกรมภาษา C , การออกแบบ 3 มิติ หรือโปรแกรมอื่น ๆ 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 19 ต.ค. 2565 เวลา 16:59 น.
  • 1,135

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <