LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2566“ตรีนุช” รับกังวลร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯส่อแท้ง 26 ม.ค. 2566โคราช เฮ! ให้ 11 กศจ.ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย กว่า 61 อัตรา (สำรองอีก 100 กว่าอัตรา) 26 ม.ค. 2566‘ตรีนุช’ แจงปลดล็อกทรงผมนักเรียน ชี้ยุคสมัยเปลี่ยนแล้ว-ปัดโยนปัญหาให้สถานศึกษา 25 ม.ค. 2566รมว.ศธ.ชี้แจงกรณียกเลิกระเบียบ ทรงผมนักเรียน 25 ม.ค. 2566กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบพนักงานราชการ 27 อัตรา  25 ม.ค. 2566กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา ตั้งแต่ 30 ม.ค. - 13 ก.พ.2566 25 ม.ค. 2566โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ.2566 25 ม.ค. 2566คุรุสภามุ่งส่งเสริมจรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 25 ม.ค. 2566ข่าวดี!! เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เปิดรับครูย้าย 13 อัตรา 25 ม.ค. 2566สพม.เพชรบูรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา สมัคร 1-7 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา เงินเดือน 9,000.- บาท สมัครออนไลน์

  • 16 ต.ค. 2565 เวลา 10:22 น.
  • 948
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา เงินเดือน 9,000.- บาท สมัครออนไลน์

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา เงินเดือน 9,000.- บาท สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

ประกาศโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา

ด้วยโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษาและ พลศึกษา จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    1.1 ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา
    จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
    2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
    2.6 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
    2.7 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
    2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
    2.10 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
    3.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา หรือกลุ่มสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง
    3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ก.ค. กําหนด หรือ ก.ค.ศ.
    3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา

4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
    4.1 ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา
    4.2 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. การรับสมัคร
    5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้สมัคร สมัครผ่านเว็บไซต์โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล www.thongnain.ac.th ในระหว่าง วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565

6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในการสมัครสอบ
    6.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    6.2 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
    6.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
    6.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
    6.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
    6.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง เมื่อตรวจสอบกับสําเนาว่าถูกต้องแล้วผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนด วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

8. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก
    โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดย ทดสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กําหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การสมัคร :: เอกสารแนบ
เข้าสู่ลิงก์สมัคร / อัปโหลดเอกสารหลักฐาน ออนไลน์ :: คลิกที่นี่
  • 16 ต.ค. 2565 เวลา 10:22 น.
  • 948

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^