LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2565ข่าวดี!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 150 อัตรา - รายงานตัว 5 ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565 25 ก.ย. 2565สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565 25 ก.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 21,000+บาท 25 ก.ย. 2565กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วัน 26 ก.ย.- 5 ต.ค. 65  25 ก.ย. 2565จังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวท.-ปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-6ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิไม่ต่ำกว่าม.3 เงินเดือน 10,430.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-6 ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 12 ก.ย.-12 ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 24 ก.ย. 2565โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 27 กันยายน 2565

ธ.ก.ส.ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565 

  • 22 ก.ย. 2565 เวลา 03:15 น.
  • 3,679
ธ.ก.ส.ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ธ.ก.ส.ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565 

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ปีบัญชี 2565 โดยวิธีการสรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ(เทียบเท่าสำนัก) จำนวน 1 อัตรา

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 2.1 กำหนดเป้าหมายและนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร
 2.2 กำหนดกรอบ กระบวนการ และมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.3 วางแผน พัฒนา และทบทวนนโยบาย มาตรฐาน ขั้นตอน และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของธนาคาร สามารถรักษาความลับของข้อมูล(Confidentiality) รักษาความถูกต้อง (Integrity) และรักษาเสถียรภาพความมั่นคง (Availability) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดทางธุรกิจ
 2.4 บริหารจัดการงานเฝ้าระวังการโจมตีระบบงาน และภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการกอบกู้ระบบงานหลัก (Disaster Recovery Plan) เพื่อกู้ระบบยามฉุกเฉิน
 2.5 บริหารจัดการและวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis and Management)ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อาจทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารมีปัญหา และกระทบกับการดำเนินธุรกิจ
 2.6 นำเสนอผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในเรื่องของแผนการปฏิบัติงาน นโยบาย งบประมาณอัตรากำลัง และการบริหารจัดการผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก (IT Outsource)เพื่อขอดำเนินการอนุมัติ และเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความตระหนัก (Awareness) ในความสำคัญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.7 เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องใช้ไอทีในการปฏิบัติงาน
 2.8 ติดต่อและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า องค์กร หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
 2.9 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิดโรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.8 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
3.12 ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 4.1 อายุไม่เกิน 45 ปี
 4.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 4.3 มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ หรือผู้จัดการบริหารงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
 4.4 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)การวางแผนตอบสนองภัยคุกคาม (Incident Response Plan) การกอบกู้ระบบงานหลัก (Disaster Recovery Plan)และการวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
 4.5 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)หรือการตรวจสอบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Audit)
 4.6 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน
 4.7 มีความรู้พื้นฐานด้านระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Firewall, IDS/IPS, SIEM, Anti-Virus, Virtual Private Network, Cryptography, Vulnerability Assessmentและ Penetration Testing เป็นต้น
 4.8 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือขั้นตอนการเจาะระบบโดยแฮกเกอร์(Cyber Kill Chain) ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Laws)
 4.9 มีความรู้และประสบการณ์การจัดทำข้อตกลงระดับในการให้บริการของผู้ให้บริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Level Agreement and Contract) และการเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง (Vendor Negotiation)
 4.10 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกรอบการดำเนินงาน หรือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Framework and Standard) ต่าง ๆ เช่น ISO/IEC 27001,COBIT, PCI-DSS CMMI หรือ NIST
 4.11 มีใบรับรองด้าน Information Technology และ Information Security ในระดับบริหารจัดการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ เช่น CompTIA Security+, CCNA, CEH, CND,ECSA, LPT, CGIA, CISSP, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CSX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4.12 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL(แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 510 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 64 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. การรับสมัคร
 5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
 5.2 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565 โดยส่ง Resume ไปที่อีเมลของธนาคาร recruit_hr@baac.or.th หรือสมัครผ่านเว็ปไซด์ https://www.jobtopgun.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแนบเอกสารดับต่อไปนี้ในรูปแบบ PDF File
5.2.1 Resume
5.2.2 สำเนา ปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.2.3 สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.2.4 สำเนา Certificate ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องหากมีผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารจะขยายเวลาการรับสมัครเพื่อให้ได้จำนวนที่สามารถพิจารณาคัดเลือกได้ หรือจัดจ้างบริษัทที่สามารถจัดหาบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาทำงานให้กับธนาคารได้ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลงานโดย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุดซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2565 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334

6. การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก
6.1 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ธนาคารจะแจ้งรายชื่อพร้อมกำหนดการสัมภาษณ์ให้ทราบ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ https://www.baac.or.th/th/content-job.php ซึ่งจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พร้อมกับส่งไฟล์นำเสนอผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง (Power Point) ล่วงหน้า5 วันทำการ ไปที่อีเมล recruit_hr@baac.or.th โดยให้ผู้สมัครนำเสนอประวัติและผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ธนาคารอาจเพิ่มขั้นตอนวิธีการคัดเลือก โดยยึดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลเพื่อให้ได้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่มีคุณภาพและตอบสนองภารกิจของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
6.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับธนาคารโดยธนาคารจะทำการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก
6.3 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก เรียงตามลำดับคะแนนการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลงาน กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับจากรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบเป็นปัจจัยสุดท้าย
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วนภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้

7. อัตราเงินเดือน
 ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างของธนาคาร

8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งทำหนังสือค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด
8.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งตามประกาศฉบับนี้ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่มีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนตำแหน่งและสังกัด ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของธนาคาร
8.4 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก สำหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกซึ่งธนาคารยังไม่ได้เรียกตัวมาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ

9. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
 ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดทำแผนงานที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งในเวลาไม่เกิน 90 วัน หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารกำหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้

ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
 
  • 22 ก.ย. 2565 เวลา 03:15 น.
  • 3,679

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^