LASTEST NEWS

26 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ขอนแก่น - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ขอนแก่น 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 3 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.กำแพงเพชร - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.กำแพงเพชร 26 มี.ค. 2566การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ต

สพม.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กันยายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  • 04 ก.ย. 2565 เวลา 10:48 น.
  • 5,649
สพม.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กันยายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กันยายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการทำสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงานราชการตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
    1.1 พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
           1) วิชาเอกพลศึกษา ตำแหน่งเลขที่ พ 314263 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
           2) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ พ 314268 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
               (รายละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชา/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก ปรากฎตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

    1.2 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
           (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
           (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
           (4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

    1.3 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
    1.4 สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
    1.5 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
    1.6 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ


2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม ดังต่อไปนี้
           (1) มีสัญชาติไทย
           (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
           (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
           (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
           (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
           (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
           (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
           (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
           (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
           (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
           (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

    ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
           (1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีคุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
           (2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย


3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
           ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
           (1) ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด (ให้ใช้ใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้)
           (2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน) จำนวน 3 รูป
           (3) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัค โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
           (4) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชาเอก พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
           (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
           (6) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
           (7) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
           (8) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
           (9) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง (ที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลป์) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค 5 โรคร้าย ว่าด้วยกฎ ก.พ. พ.ศ.2553 จำนวน 1 ฉบับ

    ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
    3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
          ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มีได้

ประกาศรับสมัคร
  • 04 ก.ย. 2565 เวลา 10:48 น.
  • 5,649

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^