LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กศจ.สุรินทร์ 01 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2565การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA 01 ต.ค. 2565ราชกิจจานุเบกษา "ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" ให้ออก "หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ" แทน 01 ต.ค. 2565คู่มือ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. 01 ต.ค. 2565สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ตราด รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6/ปวช./ปวท./ปวส.ทุกสาขา 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครู 7 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565

โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้-13 กันยายน 2565

  • 03 ก.ย. 2565 เวลา 22:54 น.
  • 707
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้-13 กันยายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้-13 กันยายน 2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านสั่นโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ประกาศโรงเรียนบ้านสั่นโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  โดยผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการจ้าง ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
    1.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
          (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
          (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          (3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
          (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
          (5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
          (6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (7) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (9) ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
          (10) ไม่เป็นผู้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
          (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
          (12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

    1.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
           เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ระหว่างวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2565(เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

3. หลักฐาน ที่ต้องนำไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก
    3.1 ใบสมัครขอรับได้ที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
    3.2 ประกาศนียบัตร ใบรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
    3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
    3.4 ใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    3.5 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
    3.6 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
    3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน6 เดือน)
    3.8 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่ - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด(ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

4. การคัดเลือก
    4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 14 กันยายน 2565
    4.2 ดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
    4.3 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 15 กันยายน 2565
    4.4 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องการเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
    4.5 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 19 กันยายน 2565

ประกาศรับนสมัคร
 
  • 03 ก.ย. 2565 เวลา 22:54 น.
  • 707

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^