LASTEST NEWS

26 มี.ค. 2566การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 26 มี.ค. 2566โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท 26 มี.ค. 2566โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท (มีบ้านพักครู) 26 มี.ค. 2566กฎหมายใหม่ หนุนทำงาน WFH ให้สิทธิไม่รับสาย-ไม่ตอบไลน์ หลังเวลาเลิกงาน 26 มี.ค. 2566สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สรุปข้อมูลผู้ขอย้าย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2566 26 มี.ค. 2566สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลั่นกรองการย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 แล้ว 26 มี.ค. 2566สพป.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้าย (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2566 26 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.กาฬสินธุ์ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.กาฬสินธุ์ 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2565

  • 06 ส.ค. 2565 เวลา 08:25 น.
  • 25,052
สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.นครราชสีมา เขต 7

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    1.1 กลุ่มงานบริการ
          ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
    1.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
          ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา
          - วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
          - วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
          - วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
          - วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
          - วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
          - วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
          - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
          - วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามกรอบอัตราที่ได้รับจัดสรร)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
           (1) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
           (2) ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547 ดังนี้
                 1) มีสัญชาติไทย
                 2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                 3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                 4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
                 5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
                 6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
                 7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 9) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
                 10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
                 11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
                 12) ไม่เป็นภิกษุสงฆ์ หรือภิกษุณี หรือสามเณร
                 13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

                 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่จัดทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ณ ห้องประชุมลำมูล ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 และ 15 - 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.3o น. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันให้ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
          1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่รับสมัคร
          2. ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องรับสมัคร วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาด

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัคร
  • 06 ส.ค. 2565 เวลา 08:25 น.
  • 25,052

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^