LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ)

  • 18 ก.ค. 2565 เวลา 21:47 น.
  • 8,202
สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน 

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประสงค์รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน จํานวนอัตราว่าง 4 อัตรา
      - กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
      - กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา

    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
    1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
        ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จํานวน 18,000 บาท และให้ได้สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กําหนดไว้
    1.4 ระยะเวลาการจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามกรอบที่ คพร. กําหนด แต่ในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ อนึ่ง หากปริมาณงานในสถานศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จะพิจารณาเกลี่ยบุคคลให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาอื่นตามปริมาณงานของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลัง
    1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน : กําหนดปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
   2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายรายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
   2.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546
         ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนต้องยังไม่หมดอายุ

 พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบไว้แล้ว และได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณร ในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

3. การรับสมัคร
    วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ (สตรีสวมเสื้อ กระโปรง (ห้ามสวมกางเกง) สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น บุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาว สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น 

ประกาศรับสมัคร
  • 18 ก.ค. 2565 เวลา 21:47 น.
  • 8,202

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <