LASTEST NEWS

05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,000.-บาท 05 ต.ค. 2565สพฐ.ห่วงครู เตรียมจัดอบรมครูพี่เลี้ยงเกณฑ์PAนำไปถ่ายทอดให้ครูก่อนขอประเมินวิทยฐานะ 05 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 อ.ก.ค.ศ.สศศ. 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.อุบลราชธานี 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.อุทัยธานี 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดสระบุรี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจอุตรดิตถ์

(( ไม่ต้องใช้วุฒิครู )) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการพี่เลี้ยง เงินเดือน 11,280 บาท

  • 14 ก.ค. 2565 เวลา 22:06 น.
  • 6,594
(( ไม่ต้องใช้วุฒิครู )) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการพี่เลี้ยง เงินเดือน 11,280 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการพี่เลี้ยง ไม่ต้องใช้วุฒิครู เงินเดือน 11,280 บาท ตั้งแต่ 18 - 26 กรกฎาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
    1.1 ชื่อกลุ่มงาน บริการ ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยงจำนวนอัตราว่าง 2 อัตรา
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้
    1.3 ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท
    1.4 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561
    1.5 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะพิจารณาจ้างต่อในปีงบประมาณต่อไปเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นั้นจะต้องมีผลการปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับดีทั้งนี้ การจ้างดังกล่าวถือว่าเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุและแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้อง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
           (1) มีสัญชาติไทย
           (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
           (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
           (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
           (7) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
           (2) มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่
           ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาพสินธุ์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 18 - 26 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือที่ www.kalasin2.go.th
    3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 300 บาท โดยชำระเงินได้ที่สถานที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 14 ก.ค. 2565 เวลา 22:06 น.
  • 6,594

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^