LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2565กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศยกเลิกบัญชีฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 02 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระยอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระนอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระนอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ร้อยเอ็ด 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยะลา 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยโสธร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.แม่ฮ่องสอน 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มุกดาหาร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มหาสารคาม

อบจ.เชียงราย เปิดสอบผู้ช่วยครู 21 อัตรา สมัครสอบผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565

  • 11 ก.ค. 2565 เวลา 21:13 น.
  • 26,424
อบจ.เชียงราย เปิดสอบผู้ช่วยครู 21 อัตรา สมัครสอบผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

อบจ.เชียงราย เปิดสอบผู้ช่วยครู 21 อัตรา สมัครสอบผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่งผู้ช่วยครู

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 21 อัตรา โดยดำเนินการตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งและคุณวุฒิ/ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
    ตำแหน่งผู้ช่วยครู คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดคุณวุฒิ ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรร (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ ในวันรับสมัครสรรหาและเลือกสรรวันสุดท้าย คือวันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำเหรับตำแหน่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัครสอบ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
    หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบสรรหา จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งผู้ช่วยครู ตามประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ
    (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ ศธ 5102.1/48 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 อยู่ก่อนหรือในวันรับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และในวันจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้ช่วยครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4)
    สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. การรับสมัคร
    ผู้สมัครจะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบผ่านทางออนไลน์ ได้เพียงทางเดียว ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. ตามขั้นตอนดังนี้
     (1) เปิดเว็บไชต์ ww.chiangraipao.go.th กรสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
     (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด และระบบจะจัดส่งใบสมัครที่ได้กรอกเรียบร้อยแล้ว กลับทาง E-mail ที่ใช้สมัครให้โดยอัตโนมัติ (E-mail ตอบรับใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องใช้ E-mail ของ gmail เท่านั้น)
     (3) พิมพ์ใบสมัครที่ได้รับจาก E-mail ที่ใช้สมัคร ลงในกระดาษขนาด A4 ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย และให้จัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดพร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น มาตามที่อยู่ดังนี้ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 (ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2565)


     (4) ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ E-banking/แอพพลิเคชั่นของธนาคารในโทรศั พท์สมาร์ทโฟน สแกนผ่าน QR Code (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) โดยต้องชำระเงิน ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2565และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงิน (Slip) จัดส่งทางไปรษณีย์พร้อมใบสมัคร
     การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วยผู้ชำระเงินหลังวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัครสอบ
     (5) ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร
          ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท โดยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ และให้สมัคได้เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ 
 
  • 11 ก.ค. 2565 เวลา 21:13 น.
  • 26,424

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^