LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2565กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศยกเลิกบัญชีฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 02 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระยอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระนอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระนอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ร้อยเอ็ด 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยะลา 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยโสธร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.แม่ฮ่องสอน 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มุกดาหาร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มหาสารคาม

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา ตั้งแต่ 18-26 กรกฎาคม 2565

  • 09 ก.ค. 2565 เวลา 13:36 น.
  • 12,709
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา ตั้งแต่ 18-26 กรกฎาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา ตั้งแต่ 18-26 กรกฎาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 13 อัตรา ดังนี้
    1. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    2. วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
    3. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
    4. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    5. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา
    6. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    7. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

    อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
    สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง มีกำหนดครั้งละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธี้สมัครเข้ารับการสรรหาและเสือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2447 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุ'ไม่ตํ่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
          (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาซิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
          (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตพื่นเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2449
          (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
          (7)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
          (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
          (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการห่รือเช้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
          (14) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรงตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
          2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
          3) สำหรับผู้!ด้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนอยู่ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2565 ข้อ9(1),(2)

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 18 - 26 กรกฎาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 09 ก.ค. 2565 เวลา 13:36 น.
  • 12,709

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^