LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2565กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศยกเลิกบัญชีฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 02 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระยอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระนอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระนอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ร้อยเอ็ด 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยะลา 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยโสธร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.แม่ฮ่องสอน 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มุกดาหาร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มหาสารคาม

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 11,680.-บาท ตั้งแต่ 6-19 ก.ค.2565

  • 07 ก.ค. 2565 เวลา 22:07 น.
  • 7,876
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 11,680.-บาท ตั้งแต่ 6-19 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 11,680.-บาท ตั้งแต่ 6-19 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 แผนกวิชา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะจ้าง/อัตราค่าจ้าง
    1.1 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
    1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ดังนี้
           (1) มีสัญชาติไทย
           (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
           (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
           (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
           (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
           (6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           (7) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ลาออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
           (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
           (9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
           (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
           (14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
           (15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
           2.2.1 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
                     - ได้รับปริญญาตรีหรือสูงกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางสาขาวิชา
                       (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

3. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

1. แผนกวิชา ช่างยนต์ (จำนวน 1 อัตรา)
    - เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเคื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยียานยนต์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง (จำนวน 2 อัตรา)
    - สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้าและเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีวัดคุมทางอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตเทคโนโลยีไฟฟ้า/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง (จำนวน 1 อัตรา)
    - สาขาวิชา ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง/เทคโนโลยีการก่อสร้าง/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. แผนกวิชา สถาปัตยกรรม (จำนวน 1 อัตรา)
    - สาขาวิชา สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย์/สถาปัตยกรรมภายใน/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน/ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5. แผนกวิชา การบัญชี (จำนวน 1 อัตรา)
    - สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี/การบัญชี/ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • 07 ก.ค. 2565 เวลา 22:07 น.
  • 7,876

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^