LASTEST NEWS

13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565  12 ส.ค. 2565โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี!

  • 26 มิ.ย. 2565 เวลา 12:14 น.
  • 1,775
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ พักค้างในโรงเรียน(โรงเรียนบริการที่พักให้ฟรี)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
    ปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน และรับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย พักค้างในโรงเรียน(โรงเรียนบริการที่พักให้ฟรี)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           2.1.1 เพศชาย หรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย
           2.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
           2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           2.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
           2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีความสามารถในการพิมพ์เอกสารและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานสำนักงานได้เป็นอย่างดี มีจิตบริการ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวก

3. การรับสมัคร
    3.1 รับสมัครทาง QR code รับสมัคร และทางลิงค์รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารทางเว็ปไชด์ www.pccp.ac.th กรอกเอกสารติดรูปถ่ายแนบเอกสาร/หลักฐานตามประกาศรับสมัคร(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ส่งเอกสารหลักฐานทาง QR code รับสมัคร หรือ ลิงค์รับสมัคร https://forms.gle/TqRPrbFXrrYgkcSn6 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
           3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน(นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว (ติดในใบสมัคร) จำนวน 1 รูป
           3.2.2 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้วและใบรายงานผลการศึกษา ( Transcripts ) จำนวน 1 ฉบับ
           3.2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
           3.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
           3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
           3.2.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง สำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับด้วย)

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.pccp.ac.th

ประกาศรับสมัคร
  • 26 มิ.ย. 2565 เวลา 12:14 น.
  • 1,775

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^