LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ปัตตานี - ผลย้ายครู 2566 สพม.ปัตตานี 26 ก.ย. 2566โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-2 ตุลาคม 2566 26 ก.ย. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-1 ต.ค. 26 ก.ย. 2566ด่วนที่สุด สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการเปิดสอบ รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา 26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 26 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.แพร่ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.แพร่ เขต 2 26 ก.ย. 2566สพม.หนองคาย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 รายงานตัว 2 ตุลาคม 2566

(( ไม่มีวุฒิครูเชิญทางนี้! )) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 29 อัตรา

  • 25 มิ.ย. 2565 เวลา 20:13 น.
  • 42,700
(( ไม่มีวุฒิครูเชิญทางนี้! )) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 29 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

(( ไม่มีวุฒิครูเชิญทางนี้! )) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 29 อัตรา ตั้งแต่1-17 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคณข้อมูลจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2565 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะดำเนินการรับสมัครสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะรับ
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
    1.1 ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 17,500 บาท สำหรับผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททั่วไป
    1.2 ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 18,510 บาท สำหรับผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททั่วไป ที่มีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามที่ ก.พ. กำหนด
    1.3 ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
 
สาขาวิชาเอก หน่วยงาน ที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
     2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขที่เพิ่มเติม
          1) มีสัญชาติไทย
          2) มีอายุไม่ตำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
          3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย
          4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
          5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ.
          6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
          7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
          12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
          13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
     2.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งอาจารย์
     2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททางการศึกษา หรือปริญญาโทสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ตามเอกสารแนบท้าย
     2.4 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ผู้สมัครรายใดปกปิด หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จที่เจ้าหน้าที่ที่รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวหรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพิกถอนคำสั่งนั้นโดยพลันและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
     2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
     2.6 เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้ต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพจิตที่ออกให้จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนในระยะการตรวจไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้นำใบรับรองดังกล่าวมายื่นในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
3. การรับสมัครสอบ
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

รายละเอียดเพิ่มเติม , เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครได้ที่ https://bpi.jobthaigov.com/
  • 25 มิ.ย. 2565 เวลา 20:13 น.
  • 42,700

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <