LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า

  • 26 มิ.ย. 2565 เวลา 08:28 น.
  • 30,608
(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-11 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก 

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุตคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการดำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติและมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีการคัดเลือก
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และข้อ 2 (1) วิธีการคัดเลือกของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 กอปรกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่  00091.61/1576 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำเนินการตามโครงการสรรหาบุคลากรครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการดำรวจ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้
    1.1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 3 อัตรา
    1.2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 6 อัตรา
    1.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 9 อัตรา
    1.4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา
    1.5 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 5 อัตรา
    1.6 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา
    1.7 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 5 อัตรา
    1.8 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 5 อัตรา
    1.9 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
    1.10 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 7 อัตรา
    1.11 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 15 อัตรา
    1.12 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 15 อัตรา
    1.13 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 อัตรา จำนวน 5 อัตรา
    1.14 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 7 อัตรา
    1.15 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ให้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
    2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจตาม ผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้
    2.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           2.2.1 สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
           2.2.2 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือขณะเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษาต่อจนจบชั้นสูงสุด และผู้สมัครต้องมีภูมิสำเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ที่เปีดรับสมัครโดยต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด
    2.3 ผู้สมัครต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้หรือเปีดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราบการตำรวจ หรือประกอบการพิจารณาการเข้าฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2.4 สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรด หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้าทำการคัดเลือก ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 253ศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2279 9520 ต่อ 51106, 51113

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 26 มิ.ย. 2565 เวลา 08:28 น.
  • 30,608

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^