LASTEST NEWS

06 ต.ค. 2565โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท 06 ต.ค. 2565รับหลายจังหวัด สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 67 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 06 ต.ค. 2565โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565“เลขาฯกพฐ.” ติวเข้มผอ.เขตพื้นที่ฯให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ใครละเลยมีปัญหาอาจได้เข้ามานั่งตบยุง 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,000.-บาท

โรงเรียนวัดหนองทองทราย รับสมัครครูทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 24 -30 มิถุนายน 2565

  • 18 มิ.ย. 2565 เวลา 22:48 น.
  • 13,077
โรงเรียนวัดหนองทองทราย รับสมัครครูทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 24 -30 มิถุนายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดหนองทองทราย รับสมัครครูทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน -30 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดหนองทองทราย

ประกาศโรงเรียนวัดหนองทองทราย
เรื่อง สรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา(ครูผู้สอน)

ด้วยโรงเรียนวัดหนองทองทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามมติเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองทองทราย และความเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ให้ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา(ครูผู้สอน) เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูภาษาไทย และอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
          1) ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
          2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    1.3 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
    1.4 ค่าตอบแทน 12,000 บาท /เดือน
    ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
    (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมารตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาอกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    (3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
    (4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
    (5) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องพักครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน -30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
    (1) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง หรือวุฒิบัตร และ/หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ระบุสาชาวิชาเอกที่จะสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
    (2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
    (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
    (5) ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
    (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งทางราชการออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
    (7) สำเนาหลักฐานอื่น 1 เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

    ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
    ผู้สมัคร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิ์ธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร    โรงเรียนวัดหนองทองทราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องพักครู 1 โรงเรียนวัดหนองทองทราย อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก

6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
    ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดทองทราย

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 18 มิ.ย. 2565 เวลา 22:48 น.
  • 13,077

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^