LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2565 

  • 17 มิ.ย. 2565 เวลา 01:45 น.
  • 2,461
โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2565 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา

ประกาศโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา โดยใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009 /ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2560 จึงประกาสรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
          1.2.1 ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น อนุบาล ตามหลักสูตร ไฮสโคป (High Scope) และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
          1.2.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    1.3 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
    1.4 ระยะเวลาจ้าง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย โรค พ.ศ.2549
          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (7) ไม่เป็นผู้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
    (3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

3. วัน เวลาและสถานที่ ที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
  • 17 มิ.ย. 2565 เวลา 01:45 น.
  • 2,461

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <