LASTEST NEWS

06 ต.ค. 2565รับหลายจังหวัด สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 67 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 06 ต.ค. 2565โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565“เลขาฯกพฐ.” ติวเข้มผอ.เขตพื้นที่ฯให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ใครละเลยมีปัญหาอาจได้เข้ามานั่งตบยุง 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,000.-บาท 05 ต.ค. 2565สพฐ.ห่วงครู เตรียมจัดอบรมครูพี่เลี้ยงเกณฑ์PAนำไปถ่ายทอดให้ครูก่อนขอประเมินวิทยฐานะ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่20-24 มิ.ย.65

  • 13 มิ.ย. 2565 เวลา 16:00 น.
  • 26,767
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่20-24 มิ.ย.65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552  และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 เรื่อง แนวทาง การสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานราชการ  ตำแหน่งครูผู้สอน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จำนวน  9  อัตรา  ดังนี้  

1. วิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน  1  อัตรา
2. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน  1  อัตรา
3. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน  1  อัตรา
4. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน  1  อัตรา
5. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน  1  อัตรา
6. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน  1  อัตรา
7. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน  1  อัตรา
8. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน  1  อัตรา
9. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ค่าตอบแทน  18,000  บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป
         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้   
        1) มีสัญชาติไทย  
        2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
        3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
        5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
        9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
        11) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดใน กฎ ก.พ.  ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
               (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
               (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
               (3) โรคยาเสพติดให้โทษ
               (4) โรคพิษสุราเรื้อรง
               (5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
        12) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เพื่อห้ามพระภิกษุสามเณร หรือวิชาชีพหรือสอบแข่งขันคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตรงตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
    3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ถนนสระบุรี – หล่มสัก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 13 มิ.ย. 2565 เวลา 16:00 น.
  • 26,767

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^