LASTEST NEWS

06 ต.ค. 2565รับหลายจังหวัด สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 67 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 06 ต.ค. 2565โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565“เลขาฯกพฐ.” ติวเข้มผอ.เขตพื้นที่ฯให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ใครละเลยมีปัญหาอาจได้เข้ามานั่งตบยุง 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,000.-บาท 05 ต.ค. 2565สพฐ.ห่วงครู เตรียมจัดอบรมครูพี่เลี้ยงเกณฑ์PAนำไปถ่ายทอดให้ครูก่อนขอประเมินวิทยฐานะ

สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 12 มิ.ย. 2565 เวลา 23:29 น.
  • 10,542
สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และ ตำแหน่งบรรณารักษ์ แทนตำแหน่งว่าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่สมัคร ชื่อกลุ่มงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    1.1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
    1.2 ตำแหน่ง บรรณารักษ์ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. สิทธิประโยชน์
    ตามระเบียบสำนักงนนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
    3.1 สิทธิการลา
    3.2 สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
    3.3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้
          1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
          2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
          3) ค่าเบี้ยประชุม
          4) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
          5) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
          6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
          7) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ พนักงานราชการ มีสิทธิได้รับเงินทดแทน และให้นำกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะเหตุปฏิบัติราชการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลามาใช้บังคับกับพนักงานราชการโดยอนุโลม
    3.4 สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกำหนด

4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1 และ 2)

5. ระยะเวลาการจ้าง
    ผู้ที่ได้รับเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะทำสัญญาจ้าง เพื่อทดลองการปฏิบัติงาน 1 ปีก่อน และเมื่อครบ ด ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนดแล้ว จึงจะต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567

6. คุณสมบัติทั่วไป
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ดังนี้
    6.1 มีสัญชาติไทย
    6.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
    6.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    6.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    6.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
    6.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    6.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    6.8ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
    6.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น 1
    6.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    6.12 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

    หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และหากปรากฎภายหลังว่าขาดคุณสมบัติช้อใดข้อหนึ่งในการสมัครสอบ จะตัดสิทธิในการแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทันที

7. การรับสมัคร
    7.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง 1 ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (ว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 043-721383 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
  • 12 มิ.ย. 2565 เวลา 23:29 น.
  • 10,542

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^