LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา สมัครบัดนี้-10 ต.ค.2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สพม.เพชรบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 2 สพม.เพชรบุรี 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน

โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น รับสมัครครูผู้สอนทุกสาขาวิชา (ยกเว้นปฐมวัย) ตั้งแต่วันที่ 8-30 มิถุนายน 2565

  • 09 มิ.ย. 2565 เวลา 20:01 น.
  • 15,216
โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น รับสมัครครูผู้สอนทุกสาขาวิชา (ยกเว้นปฐมวัย) ตั้งแต่วันที่ 8-30 มิถุนายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น รับสมัครครูผู้สอนทุกสาขาวิชา (ยกเว้นปฐมวัย) ตั้งแต่วันที่ 8-30 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น

ประกาศโรงเรียนบ้านแขวงกลั่น
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนบ้านแขวงกลั่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อตําแหน่ง ตําแหน่ง ครูผู้สอน
    1.2 กลุ่มงาน บริหารวิชาการ
    1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
          ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
          (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
          (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          (3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          (4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
          (5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกัน พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    1.4 อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
          1.4.1 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ยกเว้นวิชาเอกปฐมวัยศึกษาสถานศึกษาที่จัดจ้าง โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
    1.5 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท
    1.6 ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือนนับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
          (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันทําสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
          2.2.1 ตําแหน่งครูผู้สอน
                   1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.เดิม รับรอง
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครู
                   2) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
                   3) มีอายุไม่เกิน 40 ปี

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่สมัคร
           ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2465 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2465 ในวันเวลาราชการ
    3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
          (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 1 รูป
          (2) สําเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
          (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
          (4) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
          (5)สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ
          (5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยน-นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
          (6) เอกสารตามข้อ (2) (3) (4) (5) ให้นําฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องลงชื่อกํากับไว้ด้วย
    3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
           ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลการติดต่อ
    โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น หมู่ 7 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 089-0275174

รายละเอียด :: เอกสารแนบ
  • 09 มิ.ย. 2565 เวลา 20:01 น.
  • 15,216

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <