LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565ด่วนครับ!! ก.ค.ศ.ลงประกาศ เกณฑ์ย้ายครู 2 ปี ตราครุฑ อย่างเป็นทางการแล้ว!! 18 ส.ค. 2565"ตรีนุช" ฉุนสั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท ตั้งแต่ 8-16 มิ.ย.2565

  • 09 มิ.ย. 2565 เวลา 12:19 น.
  • 1,445
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท ตั้งแต่ 8-16 มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ประกาศโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา นั้น จึงอาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2557 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
   สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
   2.1 มีสัญญาชาติไทย
   2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
   2.3 ไม่จํากัดเพศ
   2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2549 ว่าด้วยโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
   2.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
   2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดความอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
   2.8 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง

3. การรับสมัคร
   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
        - ให้ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ตําบลบ้านอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
   3.2 กําหนดการทดสอบการปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน และสอบสัมภาษณ์ ( ห้องภูมิปัญญา อาคาร 2 ชั้น 2 ) ในวันศุกร์ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
   3.3 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ในวันศุกร์ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
   3.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
        1. วุฒิการศึกษา จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
        2. สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
        3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
        4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือนจํานวน 1 รูป (สําหรับปิดที่ใบสมัคร)
        5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
        6. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
        7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
        8. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ

4. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
   4.1 กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง
        - รายงานตัวทําสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
 
  • 09 มิ.ย. 2565 เวลา 12:19 น.
  • 1,445

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^