LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565ด่วนครับ!! ก.ค.ศ.ลงประกาศ เกณฑ์ย้ายครู 2 ปี ตราครุฑ อย่างเป็นทางการแล้ว!! 18 ส.ค. 2565"ตรีนุช" ฉุนสั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านตอนแดงดอนน้อยวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 8,000.-บาท สมัคร 8-14 มิ.ย.2565

  • 08 มิ.ย. 2565 เวลา 16:09 น.
  • 1,855
โรงเรียนบ้านตอนแดงดอนน้อยวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 8,000.-บาท สมัคร 8-14 มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านตอนแดงดอนน้อยวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 8,000.-บาท สมัคร 8-14 มิ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านตอนแดงดอนน้อยวิทยา

ประกาศโรงเรียนบ้านตอนแดงดอนน้อยวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 3034 ลงวันที่ 08 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 /2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ชั้นอนุบาลหรือชั้นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
   1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
         - วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
         - วิชาเอกภาษาอังกฤษ
         - วิชาเอกประถมศึกษา
         - หรือวิชาเอกอื่น ๆ 
          อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (4) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          (5) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด
          (6) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          (7) ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
          (8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          (10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
          (10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ นักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
          (12) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

3. ขอบข่ายงานที่ให้จะปฏิบัติ
    3.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน
    3.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3.3 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
    3.4 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
    3.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    3.6 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
    3.7 ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    3.8 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    3.9 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. การรับสมัคร
    4.1 วันเวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านตอนแดงดอนน้อยวิทยา
    4.2 วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 08 มิ.ย. 2565 เวลา 16:09 น.
  • 1,855

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^