LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.- บาท

  • 04 มิ.ย. 2565 เวลา 09:46 น.
  • 15,186
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5) ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำเรือนนอน
6) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2543
ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(1) มีสัญชาติไทย
(2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการ
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
(3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือใบแทนหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 18.30 - 16.30 น.

4. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัครสอบแข่งขัน
1. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุไว้ "ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ" จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ)จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบแทนหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

(เอกสารตามข้อ 2,3,4,6  และ7) ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย)

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 04 มิ.ย. 2565 เวลา 09:46 น.
  • 15,186

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <