LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565ด่วนครับ!! ก.ค.ศ.ลงประกาศ เกณฑ์ย้ายครู 2 ปี ตราครุฑ อย่างเป็นทางการแล้ว!! 18 ส.ค. 2565"ตรีนุช" ฉุนสั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 9,000.-บาท

  • 30 พ.ค. 2565 เวลา 19:38 น.
  • 2,105
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 9,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 9,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ตําบลเมืองใต้ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตําแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนั้นอาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว623 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 /2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 3 ตําแหน่ง
    - ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 ตําแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี้
          1) มีสัญชาติไทย
          2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
          3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
          5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู
          6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          7) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
          11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
          12) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
          13) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
          1) ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
              - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนํามายื่นในวันสมัคร
    1) สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
    2) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
    3) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
    4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
    5) สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
    6) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
    7) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 แผ่น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    8) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (ฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ

4. การยื่นใบสมัคร
    4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
    4.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (สําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
    4.3 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน (อย่างน้อย 2 หมายเลข)
    4.4 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 30 พ.ค. 2565 เวลา 19:38 น.
  • 2,105

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^