LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565ด่วนครับ!! ก.ค.ศ.ลงประกาศ เกณฑ์ย้ายครู 2 ปี ตราครุฑ อย่างเป็นทางการแล้ว!! 18 ส.ค. 2565"ตรีนุช" ฉุนสั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565

โรงเรียนแม่วินสามัคคี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มิ.ย.2565

  • 30 พ.ค. 2565 เวลา 14:35 น.
  • 629
โรงเรียนแม่วินสามัคคี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนแม่วินสามัคคี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มิ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนแม่วินสามัคคี

ประกาศโรงเรียนแม่วินสามัคคี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่ง ครูผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2565

         ด้วยโรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้

         1.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
           ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษารายละเอียดการจ้างงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานด้านการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้น ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
            1.1 ครูสอนเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

         2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
              2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
              2.2 มีสัญชาติไทย
              2.3 มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
              2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
              2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
              2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
               2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
              2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นในวันสมัครด้วย

         คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
              1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกภาษาจีน) และ (ภาษาอังกฤษ)
              2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
              3. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

         3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
              ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

         4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
              4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
              4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
              4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
              4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
              4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
              4.6 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

         5. การยื่นใบสมัคร
              ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
         6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี และเว็บไซต์ https://www.facebook.com/maewin.maewinsamakkee


         รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 30 พ.ค. 2565 เวลา 14:35 น.
  • 629

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^