LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565

  • 28 พ.ค. 2565 เวลา 14:54 น.
  • 2,014 ครั้ง
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

          ประกาศโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
          เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

          ด้วย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
              - ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

          2. ขอบข่ายงานที่ต้องปฏิบัติ
              หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
              ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
              1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
              2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
              3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
              4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
              5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
              6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
              7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประ เมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน การสอน
              8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายศักยภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
               3.1 คุณสมบัติทั่วไป
                     มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม ดังนี้
                     (1) มีสัญชาติไทย
                     (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                     (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                     (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
                     (5) ไม่เป็นคน ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประ กอบ หรือเป็นโรคตาม
ที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
                     (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
                     (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                     (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                     (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                     (10) ไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                     (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
                     (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
                     (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
               3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                     (1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
                     (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
                     (3) มีวิชาเอกตามที่ประกาศกำหนด

          4. กำหนดวันรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล และการจ้าง
               4.1 วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 (เวลา 8.30 - 15.30 น.) (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม
               4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.


รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ

 
  • 28 พ.ค. 2565 เวลา 14:54 น.
  • 2,014 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^