LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2565ระเบียบการสอบ การแต่งกายเข้าสอบ และผู้สอบบที่ติดเชื้อ COVID-19 ทำอย่างไร สอบรับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) 25 มิ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 24 มิ.ย. 2565กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 53 อัตรา สำรองอีก 178 อัตรา - รายงานผ่านระบบออนไลน์4 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) กระทรวงศึกษาธิการ 24 มิ.ย. 2565กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 23 มิ.ย. 2565โอ้โห! สำนักงาน กขค.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือน 120,000 + เงินประจำตำแหน่ง 20,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 มิ.ย. 2565“อัมพร”ติวเข้มจี้ครูปรับการสอนหนุน Active Learning 23 มิ.ย. 2565สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565 23 มิ.ย. 2565“อัมพร” ฮึ่มสอบคัดผอ.เขตพื้นที่ห้ามมีทุจริต อย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดเรียกรับเงิน

รับวุฒิม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50 เรียนจบ บรรจุทันที! กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าเป็นนักเรียนฯ

  • 26 พ.ค. 2565 เวลา 15:25 น.
  • 18,092 ครั้ง
รับวุฒิม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50 เรียนจบ บรรจุทันที! กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าเป็นนักเรียนฯ

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

รับวุฒิม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 เรียนจบ บรรจุทันที! กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 29

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาครับสมัครสอบคัดเลือก โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
    1.1 ผู้สมัครสอบ มีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ
    1.2 สำเร็จการศึกษาระตับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50
    1.3 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณสมบัติตามมาตรา 36 ยกเว้นเรื่องอายุตาม (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 มาตรา 36 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

    ก. คุณสมบัติทั่วไป
        (1) มีสัญชาติไทย
        (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปื
        (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

    ข. ลักษณะต้องห้าม
        (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
        (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
        (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
        (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
        (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
        (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดสหุโทษ
        (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        (9) เป็นผู้เคยถูกลงโหษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
    (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
    (13) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราซการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (13) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรีอออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 37 มีนาคม พ.ศ. 2538

2. การรับสมัครสอบ
    2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
          (1) ให้ผู้สมัครสอบตัตเลือก สมัครสอบทางเว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา"
          (2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะกำหนดแบบพอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
          (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ กle ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง

    ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

    2.2 ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2565 


ความผูกพันกับทางราชการ
   ผู้สอบคัดเลือกได้มอบตัวเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาแล้ว ต้องมีความผูกพันกับกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้
   1) ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากประพฤติผิดร้ายแรงขัดต่อระเบียบแบบแผนและวินัย ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือหรือระเบียบข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยา ถึงขั้นถูกคัดชื่อออกให้หันจากสภาพการเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาแล้ว ผู้นั้นจะต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
   2) ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากมีความจำเป็นขอลาออก (ยกเว้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้) นักเรียนผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
   3) ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากปรากฏว่าไม่ตั้งใจศึกษา และมีผลการเรียนตกต่ำจนถึงขั้นไม่สมควรให้ศึกษาต่อไป (ยกเว้นแต่มีสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตไม่อยู่ในภาวะที่จะสามารถศึกษาได้โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสตง) และกรมอุตุนิยมวิทยาได้สั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
   4) เมื่อศึกษาจบหลักสูตร และทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกในประกาศนียบัตรให้แล้วจะต้องยินยอมรับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าหนักงานอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติงานตามที่ทางราชการบรรจุ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต ไปรับราชการทหารตามกฎหมาย หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้) หากไม่ยินยอมรับการบรรจุ ต้องซดใช้ค่าเสียหยให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 30,000- บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีที่ทางราชการไม่สามารถบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาเข้าเป็นข้าราซการพลเรือนสามัญได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ถือว่านักเรียนอุตุนิยมวิทยาผู้นั้นพันภาระผูกพันกับทางราชการ
   5) เมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรีอนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าออกจากราชการก่อนครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายหรือลาออกไปรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือโอนไปรับราชการหน่วยอื่น) ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา ตามส่วนของระยะเวลา ที่ได้รับราชการอยู่ในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยคิดคำนวณจากจำนวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)


เงื่อนไขการบรรจุ
   1) ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ในวันบรรจุเข้ารับราชการ
   2) เมื่อศึกษาจบหลักสูตร และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกใบประกาศนียบัตรให้แล้ว ถ้าหากกรมอุตุนิยมวิทยามีตำแหน่งเจ้าหนักงานอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติงานว่าง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคกรมอุตุนิยมวิหยาจะพิจารณาดำเนินการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงาน ตามอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กำหนด (เงินเดือน 9,400 - 10,340.- บาท) ค่าครองชีพตามอัตรา ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเรียงตามลำดับคะแนนผู้สำเร็จการศึกษาจากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำตับ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะโต้แงหรือเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
   3) เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าหนักงานอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติงานแล้ว จะต้องปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจนของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ที่มีการเข้าเวรปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ

เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครได้ที่ ลิงก์ด้านล่าง
 ทางเว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com
  • 26 พ.ค. 2565 เวลา 15:25 น.
  • 18,092 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^