LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 19-26 พ.ค.2565

  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 20:25 น.
  • 2,060
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 19-26 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 19-26 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี (อบจ. นนทบุรี)

ด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาโสตทัศนศึกษา งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ. นนทบุรี) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครเงื่อนไขการจ้างตามสัญญา
    จ้างในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาโสตทัศนศึกษา เดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           1. มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
           2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
           3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือตำแหน่งข้าราชการอื่น
           4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
           6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
           7. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
           10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
           12. ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

    2.2 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกโสตทัศนศึกษา
           1. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา โดยกำหนดวิซาเอก ดังนี้
                1.1 โสตทัศนศึกษา
                1.2 การสื่อสารมวลชน
                1 3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
                1.4 การสื่อสารมวลชนทั่วไป
                1.5 เทคโนโลยีทางการศึกษา
                1.6 บริการสื่อการศึกษา
                1.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิซาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 1.1-1.6
           2. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใบการประกอบวิซาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน
           3. ต้องทำการสอนไม่ต่ำกว่า 20 คาบ/สัปดาห์
           4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาในระดับเบื้องต้น ได้แก่ งานผลิตสื่อต่าง ๆ
ภาพถ่าย เสียง รายการโทรทัศน์ มัลติมีเดีย สื่อในการนำเสนอ เช่น
               4.1 การบันทึกและทำสำเนาเสียง การจัดทำภาพกราฟิก การแปลงสื่อโสตทัศน์เป็นแฟ้มข้อมูล
               4.2 การบันทึกและทำสำเนาแท้มข้อมูลลงสื่อประเภทต่าง ๆ ตลอดจนจัดเก็บและตรวจความเรียบร้อยพร้อมใช้งานของสื่อ และโสตทัศนูปกรณ์
               4.3 ให้บริการสื่อรวมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้สื่อ และอุปกรณ์แต่ละประเภทแก่ผู้รับบริการ
               4.4 ให้บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลจัดเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
           5. อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    รับสมัครคัดเลือก ณ ห้องงานบุคคล อาคาร สธ.9 ชั้น 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โทร. 0-2583-7030 , 0-2583-8311 ต่อ 9101 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-15.00 น. หรือทำการสมัครผ่านช่องทางอีเมล hrm@skn.ac.th ในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 20:25 น.
  • 2,060

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^