LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 24 ก.ย. 2565โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 27 กันยายน 2565 24 ก.ย. 2565โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย.2565 24 ก.ย. 2565สพม.สงขลา สตูล รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 23 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.จันทบุรี 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.กาฬสินธุ์ 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.เพชรบูรณ์ 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ราชบุรี 23 ก.ย. 2565สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท

เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 9 อัตรา สมัคร 25 พ.ค.-7 มิ.ย.2565

  • 21 พ.ค. 2565 เวลา 22:35 น.
  • 3,907
เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 9 อัตรา สมัคร 25 พ.ค.-7 มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 9 อัตรา สมัคร 25 พ.ค.-7 มิ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลนครนครราชสีมา

ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา (ฉบับที่ 321 )
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

    ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการหนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน
2549 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรบุคคลเป็นหนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายสะเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อตำแหน่ง
         พนักงานจ้างตามภารกิจ
            1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู(กลุ่มวิชาสาขาไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 1 อัตรา
            2) ตำแหน่งผู้ช่วยครู(กลุ่มวิชาสาขาช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา
            3) ตำแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 2 อัตรา
            4) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา
         พนักงานจ้างทั่วไป
            ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 3 อัตรา
    1.2 คุณสมบัติลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้างของผู้มีสิทธิสมัคร ตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก)

2. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
         1) มีสัญชาติไทย
         2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี
         3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม เบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
             (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
             (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
             (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
             (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
             (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
         5) ไม่เป็นผู้ดำรงต่ำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
         6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
         7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษให้จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโหษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิตลหุโทษ
         8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
         9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน - เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ได้แก่ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะ
ที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กำหนดมายื่นด้วย

สำหรับพระภิกษุหรือสามณรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสรรหาและบรรแต่งตั้งฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
         - ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้
            1) หนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 100 บาท
            2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 50 บาท

         การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับเมื่อสมัครและชำระค่าธุรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น

ดาวน์โหลดรายละเอีดยประกาศรับสมัครได้ที่  :: เอกสารแนบ
 
  • 21 พ.ค. 2565 เวลา 22:35 น.
  • 3,907

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^