LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 12 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต

  • 20 พ.ค. 2565 เวลา 09:21 น.
  • 31,828
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 12 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 12 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2549 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2555 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 256- เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1434ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่องการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ลูกจ้างประจำเมื่อสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 14009/ว2126 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
    1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
          1.1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 12 อัตรา
          1.1.2 ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    1.2 กลุ่มงาน บริการ
          1.2.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    (รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1)

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
          (9) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณร นักพรต หรือนักบวช
          (10) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 คือ
                 (10.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                 (10.2) วัณโรคในระยะติดต่อ
                 (10.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                 (10.4) โรคยาเสพติดให้โทษ
                 (10.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

    หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 มายื่นในวันทำสัญญาจ้างด้วย
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
           ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2

3. การรับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถสมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต(Internet) ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิด เวลา 16.30 น. รายละเอียดตามกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ , เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครที่ลิงก์นี้
 
  • 20 พ.ค. 2565 เวลา 09:21 น.
  • 31,828

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <