LASTEST NEWS

13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565  12 ส.ค. 2565โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2565

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 17-23 พ.ค.2565

  • 15 พ.ค. 2565 เวลา 13:45 น.
  • 8,395
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 17-23 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 17-23 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

      ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพรรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
    1.2 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
    1.3 อัตราว่าง 1 อัตรา
    1.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอังยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาสีเครือข่าย องค์กรภาครัฐภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ค่าตอบแทน 18,000 บาท

3. สิทธิประโยชน์
    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยหนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารหนักงนราชการ เรื่อง คำตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

4. ระยะเวลาการจ้าง
    ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี และเมื่อครบ 1 ปี หนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนดแล้วก็จะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567 (ตามกรอบอัตรากำลังที่ คพร. กำหนดรอบที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 - 2567)

5. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   5.1 คุณสมบัติทั่วไป
         1) มีสัญชาติไหย
         2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
         3) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
         5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพุทพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใด้ ไว้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
         7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
         8) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิทากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทยสำหรับความผิดที่ได้กระทำโตยประมาทหรือความผิตลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
         9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ยอก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
         10) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายต่างๆ
         11) ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราซการหรือสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
         12) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

   5.2 คุณสมบัติเฉหาะตำแหน่ง
         (1) ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหนักงานราชการในตำแหน่งครู กศนตำบล ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางกรศึกษา ตังนี้ ครุศาสตร์บัณทิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
         (2) กรณีบุคคลที่ไม่ใต้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือเป็นผู้มีคุณมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งครู กศน.ตำบลได้

        หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เตือน และแสดงว่ไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติขข้อใดข้อหนึ่งในการสมัครสอบจะตัดสิทธิ์ ในการแต่งตั้งเป็นหนักงานราชการทันที

6. การรับสมัคร
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพรรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 17-23 เดือนพฤษภาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานส่งสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามมาตรการแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยให้ผู้สมัครสวมหน้ากากอนามัย ทำการคัดกรองอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอร์เจล ตามจุดที่กำหนด

ประกาศรับสมัคร :    เอกสารแนบ
  • 15 พ.ค. 2565 เวลา 13:45 น.
  • 8,395

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^