LASTEST NEWS

29 มี.ค. 2566ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับแจ้งความประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 29 มี.ค. 2566โรงเรียนมักกะสันพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท 29 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 29 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.จันทบุรี ตราด - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.จันทบุรี ตราด 29 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็สมัครได้) 29 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.จันทบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.จันทบุรี เขต 2 29 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.จันทบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.จันทบุรี เขต 1 28 มี.ค. 2566เช็กด่วน !! ผังที่นั่งสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สังกัดกทม. ครั้งที่ 1/2565 สอบวันที่ 1-2 เมษายน 2566 นี้ 28 มี.ค. 2566ลิงก์ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 28 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการครู 4 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

  • 13 พ.ค. 2565 เวลา 12:57 น.
  • 5,957
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการครู 4 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการครู 4 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

    ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการและเรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
    1.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
    1.2 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง
    1.3 วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
           2.1.1 มีสัญชาติไทย
           2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           2.1.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535
           2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
           2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           2.1.7 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
           2.1.8 มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์


    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการ
          คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/ว4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ศธ 1206.6/ว 9 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ .206.4/ว 20 ลงวันที่ 5กรกฎาคม 256- และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา

3. การรับสมัคร
    3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เบอโทรศัพท์ 06-3662-965ด
    3.2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
           3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
           3.2.2 คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
           3.2.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการสถนศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่ (ถ้ามี)
           3.2.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งออกโดยคุรุสภา พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
           3.2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
           3.2.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ
           3.2.7 หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการ สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
    3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
           3.3.1. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
           3.3.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
           3.3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดเวลาการสอบ
    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวันเวลา ดังนี้
    4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
    4.2 สอบข้อเขียน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
    4.3 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
    4.4 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.rpkmo.ac.th/ หรือทางเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 - RPK3o, เพจเฟซบุ๊ก ราชประชา แม่อายเชียงใหม่ และปิดประกาศ ณ บอร์ดห้องบุคคล อาคารเรียน 324

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
    5.1 ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 75 คะแนน
    5.2 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 75 คะแนน
    5.3 ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 5o คะแนน (ข้อ 5.1-5.3 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3)

6. เกณฑ์การตัดสิน
    ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ผ่านแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไชต์โรงเรียน http://www.rpkmo.ac.th/ หรือทางเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 - RPK3o , เพจเฟสบุ๊คราชประชา แม่อายเชียงใหม่ และปิดประกาศ ณ บอร์ดห้องบุคคลอาคารเรียน 324 หรือ โทรสอบถามได้ที่ ㆍ6-3662-9651

8. การรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและเริ่มปฏิบัติงาน
    8.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ในครั้งแรกให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ เลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง โดยไม่มีการขึ้นบัญชี ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. (หากผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ไม่สามารถมารายงานตัวทำสัญญาจ้างได้ โรงเรียนจะทำการเรียกลำดับถัดไปทำสัญญาจ้างแทน)
    8.2 การยกเลิกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
           8.2.1 ผู้นั้นขอสละการแต่งตั้ง
           8.2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด
           8.2.3 ผู้นั้นไม่อาจมาทำสัญญาจ้างตามกำหนด
           8.2.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโรงเรียนจะยกเลิก สัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
           8.2.5 บัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรได้สิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชีหรือมีการประกาศสรรหาและเลือกสรรใหม่

9. การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
    จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างพนักงานราชการพ.ศ. 2547 ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีการระบาดอย่างรวดเร็วและมีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศมากขึ้น จึงขอให้ผู้สมัครปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
 
**หมายเหตุ**
     ในวันสอบขอให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ในระยะไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือ การใช้ผลจากชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดง เพื่อเข้ารับการสอบ และผู้สอบจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :: เอกสารแนบ
 
  • 13 พ.ค. 2565 เวลา 12:57 น.
  • 5,957

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^