LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 08 พ.ค. 2565 เวลา 10:21 น.
  • 1,791
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 2-16 พฤษภาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

ประกาศโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

     ด้วยโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    สาขาวิชาเอก วิชาเอกคณิตศาสตร์
    จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เงินเดือน 8,340 บาท และค่าครองชีพ 6,660 บาท รวม 15,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง เป็นไปแบบสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี

ขอบข่ายงาน 
1) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) จัดการอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการจบการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
    2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 – 16 พฤษภาคม 2565 ในเวลาราชการ (ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.)

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
    4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
    4.7 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป

5. การยื่นใบสมัคร
    5.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร ถูกต้องครบถ้วน
    5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
    5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) และเว็บไซต์ http://chalermschool.ac.th/

7. วิธีการคัดเลือก
    โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบุลบำรุง) จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลโดยการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ และประเมินประวัติและผลงาน

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
    โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

9. หลักเกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
    9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในภาค ข มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า และหากยังได้คะแนนทั้งภาค ก และภาค ข เท่ากันจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์ในภาค ค มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะจัดลำดับที่โดยใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่ทางโรงเรียนแต่งตั้งมา
    9.2 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
         1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
         2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
         3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
    10.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งแรกและให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
    10.2 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
    10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
    10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
 
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2565

(นางคมคาย น้อยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 08 พ.ค. 2565 เวลา 10:21 น.
  • 1,791

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^