LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565ด่วนครับ!! ก.ค.ศ.ลงประกาศ เกณฑ์ย้ายครู 2 ปี ตราครุฑ อย่างเป็นทางการแล้ว!! 18 ส.ค. 2565"ตรีนุช" ฉุนสั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 6,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-8 พ.ค.2565

  • 04 พ.ค. 2565 เวลา 19:27 น.
  • 977
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 6,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-8 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 6,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-8 พฤษภาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
(วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

ด้วย โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนของโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
   ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
   (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

2. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน
   2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง ค่าตอบแทน 6,500 บาท/ เดือน
      คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
      1. มีสัญชาติไทย
      2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
      3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
      5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
      7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 8. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิชาเอกภาษาอังกฤษ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
   ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลวังเหนือตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เบอร์ติดต่อ 054-279105, 081-9600412,098-3179547,065-3235364

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
   4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
   4.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

5. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
   โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมสัมภาษณ์และทดสอบการสอน ในวัน ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ และทางเฟสบุ๊คโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

6. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์และภาคปฏิบัติ)
   วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

7. ประกาศผลการคัดเลือก
   โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ และทางเฟซบุ๊กโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

 (นายมนตรี ธิแก้ว)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 04 พ.ค. 2565 เวลา 19:27 น.
  • 977

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^