LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา ต้้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราซการ) 

  • 13 เม.ย. 2565 เวลา 12:42 น.
  • 13,124 ครั้ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา ต้้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราซการ) 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา ต้้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราซการ) 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

      ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ.2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดสักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการทั่วไป (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2555 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นหนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอี๋ยด ดังนี้

      1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
          1.1 ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
               ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป
               ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา
               ค่าตอบแทน 18,000 บาท ต่อ เดือน
          1.2 ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
               ชื่อกลุ่มงาน บริการ
               ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา
               ค่าตอบแทน - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13,800 บาท ต่อ เดือน
                                 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 13,010 บาท ต่อ เดือน
                                 - ประกาศนึยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 11,280 บาท ต่อ เดือน
                                 - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,430 บาท ต่อ เดือน
               สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราซการทั่วไป พ.ศ.2547 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานร พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556

               ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 2 ปี ตามแนวทางการจ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567)
Advertisement

      2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
          2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                (1) มีสัญชาติไทย
                (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
                (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพสภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                (7) ไม่เป็นผู้คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                (9) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณร นักพระ หรือนักบวช

                หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 มายื่นในวันทำสัญญาจ้างด้วย
          2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
               ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
               (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 3)

      3. การรับสมัคร
           3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
                  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราซการ) โดยสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

           3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 X 1 นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายและถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป)
                (2) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
                (3) สำเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะตำแหน่งครูพี่เลี้ยง)
                (4) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) โตยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย หากเป็นฉบับภาษาอังกฤษให้แนบระเบียนการศึกษาฉบับภาษาไทยเพื่อใช้ในการตรวจสอบเนื้อหาวิชา จำนวน 1 ฉบับ
                (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
                (6) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
                (7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน)
                (8) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
                (9) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
                ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย โดยให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบด้วย
           3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
                  3.3.1 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้
                           1) ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 200 บาท
                           2) ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 100 บาท
                  3.3.2 เมื่อออกใบสมัครคัดเลือก และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ไม่ว่ากรณีได ๆ
           3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
                  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

      4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และทางเว็บไซต์ http://www.ssk3.ge.th


      5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
      ผู้สมัครต้องต้องได้รับการประเมินสมรรถะตามวิธีการประเมินที่กำหนดในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

      6. เกณฑ์การตัดสิน
          ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนรวมแต่ละภาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับในแต่ละตำแหน่งที่รับสมัคร ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนนอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีคะความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้ได้สำดับที่ดีกว่า และหากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

      7. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันเสาร์ ที่ 7 และวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ตามกำหนดการในเอกสารแนบมานี้ 
หมายเหตุ : สำหรับสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบ
Advertisement


      8. การประกาสผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
           8.1 การประกาศผลการคัดเลือก
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และทางเว็บไซด์ http://www.ssk3.go.th
           8.2 การขึ้นบัญชี
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
                  8.2.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง
                  8.2.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
                  8.2.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามที่กำหนด
                  8.2.4 ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่กำหนด
                  8.2.5 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
                  8.2.6 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

      9. การจัดทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
           9.1 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่มประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ของสำนักพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้างครั้งแรก จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
           9.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กำหนด
           9.3 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 

(นางรัตติกร ทองเนตร)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป และ อัตราว่าง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565)

      1. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน อัตราว่างรวม จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
           1.1 กลุ่ม/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รหัสกลุ่มวิชาเอก 01
                 - ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนบ้านโป่ง (ปรางค์กู่)

           1.2 กลุ่ม/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รหัสกลุ่มวิชาเอก 02
                 - ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

           1.3 กลุ่ม/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รหัสกลุ่มวิชาเอก 03
                 - ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนบ้านขามหนองครอง

           1.4 กลุ่ม/ทาง/สาขาวิซาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา รหัสกลุ่มวิชาเอก 04
                 - ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทย โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 

           1.5 กลุ่ม/ทาง/สาขาวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา รหัสกลุ่มวิชาเอก 05
                 - ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน

           1.6 กลุ่ม/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา รหัสกลุ่มวิชาเอก 06
                 - ตำแหน่งศรูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
Advertisement


      2. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง อัตราว่างรวม จำนวน 3 อัดรา ดังนี้
           (1) ตำแหน่งครูพีเลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านดองตึง
           (2) ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
           (3) ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านปะอุง

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 13 เม.ย. 2565 เวลา 12:42 น.
  • 13,124 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^