LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000.- บาท

  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 12:30 น.
  • 1,333 ครั้ง
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000.- บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 22 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

 
ประกาศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

      ด้วยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
      1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
         1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

      2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
         2.1 คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
               2.1.1 มีสัญชาติไทย
               2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
               2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
               2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
               2.1.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน ก.ค.ศ.
               2.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
               2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
               2.1.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
               2.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
               2.1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
               2.1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
               2.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
               2.1.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
         2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
               เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา

      3. เงื่อนไขการจ้าง
         3.1 อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท
         3.2 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         3.3 สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง หรือผู้นั้นลาออกก่อนสัญญาสิ้นสุดลงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา (กรณีลาออก ผู้รับจ้างต้องทำบันทึกข้อความขอลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย5 วัน)

      4. การรับสมัคร
         4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
               1. ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องอำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ระหว่างวันที่ 7-22 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
               2. ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเว็ปไซต์ของทางโรงเรียนที่ www.pypw.ac.th กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งไปรษณีย์มาที่ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 (วงเล็บมุมซองขวาด้านล่างว่าสมัครสอบครูอัตราจ้าง)
โดยทางโรงเรียนจะนับวันประทับตราจากไปรษณีย์เป็นหลัก หรือมีข้อสังสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 054-463058
         4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
               4.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
               4.2.2 หนังสือแสดงผลการเรียน เช่น ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
               4.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
               4.2.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
               4.2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
               4.2.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

               ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ ในเอกสารที่สำเนาเพื่อประกอบการสมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกฉบับ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารที่แนบไม่มีคำรับรองสำเนาถูกต้อง โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ขอสงวนสิทธิในการที่จะพิจารณารับสมัคร หรือไม่รับสมัครโดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง
         4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
               ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

      5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยการสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ประมาณ 5-10 นาที (ให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารหรืออุปกรณ์ที่จะใช้สาธิตการสอนมาด้วย)

      6. เกณฑ์การตัดสิน
         คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสองสมรรถนะสูงอันดับ 1 ก่อน หากผู้ได้คะแนนรวมอันดับที่ 1 สละสิทธิ์ จะคัดเลือกผู้ได้คะแนนรวมสูงเป็นอันดับ 2 แทน (กรณีคะแนนรวมสองสมรรถนะเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสาธิตการสอนก่อน)

      7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
         ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 เมษายน 2565 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 054-463058

      8. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
         ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์เรียก

 
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

(นายเสน่ห์ ไชยลังกา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ , ใบสมัคร

 
  • 12 เม.ย. 2565 เวลา 12:30 น.
  • 1,333 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^