LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท

  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 10:32 น.
  • 1,501 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
จากเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 

      ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประสงค์ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

    1. จำนวนตำแหน่ง/คุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอก/อัตราค่าจ้าง
         1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
    - กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (English Program) คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
         1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

    2. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

    3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
         เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
         3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
              (1) มีสัญชาติไทย
              (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
              (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
              (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
              (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2569
              (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น หรือ ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
              (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
              (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
              (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
              (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
              (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
              (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น
              (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
         3.2 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิตรงตามกลุ่มวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
         3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
         3.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร
         3.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
                (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
                (2) มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
                (3) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป
                (4) มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
                (5) กรณีผู้สมัครชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

    4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือ สำนักงานโครงการ English Program โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
    
    5. เอกสารหลักฐานของผู้สมัคร ที่ใช้ในการสมัคร
         5.1 สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับจริง
         5.2 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
         5.3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
         5.4 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
         5.5 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
         5.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติจากคุรุสภา    จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
         5.7 สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
         5.8 สำเนาเอกสารทางทหารระบุการพ้นภาระทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) (เฉพาะกรณีผู้สมัครเป็นชาย)

         ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
    
    6. วิธีการคัดเลือก วันเวลาและสถานที่การคัดเลือก
         สอบแข่งขันคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้วิธีสอบสัมภาษณ์และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน 1304    

    7. เกณฑ์การตัดสิน
         ผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนน การสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีผู้ที่สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ลำดับที่ดีกว่า

    8. วันประกาศผลการคัดเลือก
         โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
    
    9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
         9.1 การขึ้นบัญชี เมื่อโรงเรียนจ้างได้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว บัญชีนั้นเป็นอันยกเลิก
         9.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง หรือผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด หรือผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง กรณีใดกรณีหนึ่ง
    
    10. การจัดทำสัญญาจ้าง
          ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อทำสัญญาจ้าง หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
          ทั้งนี้ โรงเรียนจะการดำเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรียงตามลำดับตามจำนวนตำแหน่งว่าง โดยไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

         ประกาศ  ณ  วันที่  1 เมษายน  พ.ศ. 2565

 
(นายประภาส พริพล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ข้อมูลการติดต่อ
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 248/89 หมู่บ้านสัมมากร   แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เบอร์โทรศัพท์ 023720228 Email : ntun.workcom@gmail.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 10:32 น.
  • 1,501 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^